Περίληψη Πράξης

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035273, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 3875/1271/Α3/13-06-2019 (ΑΔΑ ΨΥ9Χ465ΧΙ8 – ΡΞ1) Απόφαση Ένταξης.     

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 958 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής αλλά και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το έργο απευθύνεται σε 958 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Σκοπός - Στόχος Πράξης

Το έργο απευθύνεται σε 958 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν σε εξειδικευμένες ειδικότητες, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας παράλληλα με την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η εκπαίδευση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες (13) της Ελλάδας: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

 

 

Επιλογή ωφελουμένων

Α) Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 1. Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:
 • ?Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • ?Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και άνω
 2. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται  κατά  τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους και κατά την ημέρα  που εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο ωφελούμενους που θα έχει επιλεγεί οριστικά, ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Κατάρτισης, θα αναρτήσει κατάλληλο αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος την συγκεκριμένη ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα, , πέραν της αρχικής επισύναψής του και κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και οι φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο «Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo-dimosion-ypiresion/ , όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Διευκρινίζεται ότι:

 1. Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή των ωφελούμενων σε άλλες επιδοτούμενες δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον:

  α) δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από την εκάστοτε δράση

  β) δεν είναι κοινές οι ώρες παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης

  γ) είναι διαφορετικό το αντικείμενο κατάρτισης

 2. δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ωφελούμενων σε περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος έργου / δράσης.
 3. Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους
 • Κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια.

 

Β) Βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής και ο τρόπος βαθμολόγησης των. Η επιτροπή για την διαμόρφωση της βαθμολογίας θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του (και τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά του).

 

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση του ενδιαφερόμενου

Για την διαμόρφωση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων λαμβάνουμε υπόψη ότι τόσο η επαγγελματική εμπειρία, όσο και το εκπαιδευτικό επίπεδο συμβάλουν στην διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εργαζόμενου. Εν πολλοίς, αποτελούν τη βάση για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Α: Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

Στο συγκεκριμένο κριτήριο επιλέγουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βαθμολογία σε όσους έχουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και ο λόγος είναι ότι εκτιμούμε πως ένας εργαζόμενος με περισσότερα χρόνια εμπειρίας, ενώ έχει εργασιακή ωριμότητα και έχει συσσωρεύσει εμπειρίες και γνώσεις, εντούτοις, έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζει κόπωση, να έχει ανάγκη αλλαγής περιβάλλοντος και να χρειάζεται επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, αφού σε γενικές γραμμές, οι αλλαγές που συντελούνται σε όλους τους τομείς είναι καταιγιστικές. Αντίθετα, οι νεοεισερχόμενοι ενώ το μειονέκτημά τους είναι η απειρία, εντούτοις είναι πιθανόν να έχουν πιο σύγχρονες γνώσεις και περισσότερη διάθεση για να τις αναδείξουν και να εδραιώσουν την θέση τους.

Επομένως, στο κριτήριο αυτό θα μοριοδοτηθεί η συνολική εργασιακή εμπειρία (ανεξαρτήτως δηλαδή επαγγελματικού κλάδου) με κλίμακα μοριοδότησης από 5 μέχρι 10 μόρια. Ειδικότερα, η μοριοδότηση θα γίνεται σύμφωνα με τις ημέρες ασφάλισης που θα αναγράφονται στην Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας του κάθε υποψηφίου (εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ περί χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1Β: Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Στο εν λόγω κριτήριο έχουμε διαμορφώσει κλίμακα μοριοδότησης (5-20 βαθμών), όπου οι απόφοιτοι των χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με μεγαλύτερες βαθμολογίες, καθώς κρίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Σε αντίθεση με τους  αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή κατόχους Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων οι οποίοι  αποδεδειγμένα διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη το αντικείμενο των σπουδών, αλλά μόνο το επίπεδο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

Δικαιολογητικά* που τεκμηριώνουν τη μοριοδότηση

Ομάδα κριτηρίων: Γενική επαγγελματική και εκπαιδευτική κατάσταση

30

 

Συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)

(Μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Μέχρι 5 έτη
(έως 1500 ημέρες απασχόλησης)

 

5

Βεβαίωση Προϋπηρεσίας,

την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr*

 

Για την μοριοδότηση του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες απασχόλησης που αναφέρονται στην Βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει ως εργασιακή εμπειρία περισσότερες ημέρες από αυτές που αναγράφονται στην Βεβαίωση δύναται να προσκομίσει επιπλέον τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή οποιαδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικνύει τις ημέρες απασχόλησης.

Πάνω από 5 έτη
(από 1501 ημέρες απασχόλησης και πάνω)

 

10

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

(Μέγιστος βαθμός: 20 μόρια)

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

20

Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου :

 

(αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

18

Μετα-δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

15

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

7

Μεταπτυχιακός Τίτλος

5

Διδακτορικός Τίτλος

0

Συνολική Βαθμολογία

1η Ομάδα κριτηρίων = 1Α + 1Β

 

 

 • Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.
 • Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 30 μόρια.
 • Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής της αίτησης η οποία θα προκύπτει από το ψηφιακό αντίγραφο της αίτησης του υποψήφιου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στοιχείων και την ημερομηνία / ώρα (σε επίπεδο δευτερολέπτου).

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Θεωρία

Σύνολο ωρών κατάρτισης

1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

110

110

2

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

110

110

3

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

110

110

4

ΕΙΔΙΚΟΣ SOCIAL MEDIA MARKETING

110

110

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. 

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10%  επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.